Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.grupa-pgw.pl ( obowiązuje od dnia 10.08.2016 r. )

Podstawowe Definicje:

Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.grupa-pgw.pl. (dalej jako serwis grupa-pgw.pl)

Użytkownik – Podmiot przesyłający treść ogłoszenia do serwisu grupa-pgw.pl.
Odwiedzający – Podmiot korzystający z serwisu celem przeglądania ogłoszeń.

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu.
 2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.
 3. Zabrania się Użytkownikowi w elementach graficznych umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji www innych niż serwis grupa-pgw.pl. Zamieszczenie w elementach graficznych, jakiegokolwiek adresu www prowadzącego do strony serwisu Użytkownika, uważane jest za reklamę.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w serwisie, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik przez przesłanie ogłoszenia do serwis grupa-pgw.pl udziela Właścicielowi pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu grupa-pgw.pl.
 6. Z uwagi na treść pkt 5 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w serwisie grupa-pgw.pl, a także korzystania z nich w inny sposób, bez uprzedniej zgody wyrażonej wyłącznie za pośrednictwem Właściciela. W tym zakresie Użytkownik zrzeka się prawa do bezpośredniego wyrażenia zgody j.w., a wszelkie skutki naruszenia postanowień niniejszego punktu przez Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.
 7. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne powinny być czytelne i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór.
 8. Jeżeli dany Użytkownik przesyła ogłoszenia zawierające pliki multimedialne niezgodne z regulaminem Właściciel może, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia (i) usunąć dany plik multimedialny (zablokować jego wyświetlanie) z ogłoszenia oraz/albo (ii) usunąć dane ogłoszenie w ogóle oraz / albo (iii) trwale lub czasowo odebrać danemu Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w odnośnej promocji, która w swoim warunkach przewiduje użycie plików multimedialnych.
 9. Przez fakt zamieszczenia w serwisie ogłoszenia zawierającego pliki multimedialne (takie jak zdjęcia, etc.) zgodne z treścią niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że posiada co najmniej całość majątkowych praw i udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego ogłoszenia / produktu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania oferty, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Właściciela, w szczególności poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu oraz na dowolnym nośniku.
 10. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się przesyłania w polach tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
 11. Właściciel upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się jedynie stosowny zwrot ewentualnie uiszczonej za dane ogłoszenie opłaty, dokonywany na odrębnych warunkach, wedle uznania Właściciela, albo (i) poprzez faktyczny zwrot środków, (ii) przez potrącenie z wymagalnymi należnościami Właściciela lub (iii) poprzez umożliwienie danemu Użytkownikowi umieszczenia na Serwisie ogłoszeń o analogicznej co usunięte ogłoszenie wartości.
 12. W sytuacji wskazanej w pkt 11 zdanie pierwsze powyżej Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego ogłoszenia było powzięcie przez Właściciela wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że umieszczając na Serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; (ii) postanowień niniejszego regulaminu. Usuwanie ogłoszeń w trybie pkt 10 – 13 działu Postanowienia Szczególne– Serwis grupa-pgw.pl odbywa sie bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.
 13. Przesyłając ogłoszenie do serwisu internetowego www.grupa-pgw.pl, Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwisy prowadzone przez Właściciela.
 14. Użytkownik oraz/albo Odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie i przez podmiot, o jakim mowa w pkt 18 powyżej, a nadto:
 15. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a serwis zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, serwis zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na to, że świadczenie przez Właściciela opisanych w niniejszym regulaminie usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy.
 17. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Właściciela są następujące: komputer PC z systemem operacyjnym Windows 98, MAC lub Linux oraz przeglądarką internetową.
 18. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Właściciela w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Właścicielam. Umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających.
 19. Zabrania się Użytkownikom wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń przesyłanych do serwisu grupa-pgw.pl za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www serwisu grupa-pgw.pl, chyba że działania te występują za pisemną zgodą Właściciela lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu przez Właściciela. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Właściciela, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania przyjmowania ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń.
 20. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez grupa-pgw.pl i elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości, o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia.
 21. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być czasowo zmieniane lub uzupełniane treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Właściciela. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika lub Odwiedzającego oraz czas trwania. Brak wskazania czasu trwania danej promocji oznacza, iż promocja organizowana jest bezterminowo i może być w każdym czasie jednostronnie zakończona przez Właściciela. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji i w treści niniejszego Regulaminu wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji.
 22. Właściciel zachowuje prawo do moderowania zapytań wysyłanych przez Odwiedzających lub Użytkowników do innych Użytkowników.
 23. W przypadku dokonania zmiany treści lub zablokowania danego zapytania powyżej Właściciel, o ile dysponuje adresem e-mail Użytkownika/Odwiedzającego, który wysłał dane zapytanie, powiadomi nadawcę drogą elektroniczną o przyczynie dokonanej moderacji oraz zastosowanych środkach. W przypadku zmiany treści moderowanego zapytania nadawca otrzyma wraz z wiadomością, o której mowa w zdaniu poprzednim, treść zmoderowanego zapytania.

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik przekazując dane ogłoszenie do serwisu grupa-pgw.pl ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
 3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem.
 4. Jeżeli Odwiedzający lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Właścicielowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób.
 5. Właściciel oraz Użytkownik i odpowiednio Właściciel oraz Odwiedzający nieodpowiadają za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.
 6. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
 7. W szczególności Właściciel nie odpowiada za przerwy / zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu. Właściciel deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania wyszukiwarki.
 8. Właściciel uprawniony jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem wyszukiwarki, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te spowodowane mogą być modyfikacją wyszukiwarki, konserwacją ich funkcjonalności lub sprzętu i nie powinny trwać dłużej niż 6 godzin miesięcznie.

Postanowienia Szczególne – serwis grupa-pgw.pl

 1. Ogłoszenia zamieszczone w serwisie grupa-pgw.pl będą publikowane zgodnie z wykupionym pakietem. ( brąz / srebro / złoto )
 2. Publikacja zamieszczonego ogłoszenia nie wymaga uprzedniej rejestracji.
 3. Przesłanie materiałów odbywa się poprzez przesłanie treści ogłoszenia w odpowiednim formacie wskazanym przez Właściciela na adres mailowy biuro@grupa-pgw.pdo serwisu internetowego.
 4. Ogłoszenie będzie aktywne na serwisie grupa-pgw.pl w ciągu 72 godzin od przesłania podpisanej umowy / oferty.
 5. Korzystanie z usług internetowych w serwisie grupa-pgw.pl rozpoczyna się od bezpłatnego okresu próbnego. Bezpłatny okres próbny trwa przez okres 30 dni.
 6. Jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z usług internetowych w serwisie grupa-pgw.pl przed upływem bezpłatnego okresu próbnego, automatycznie zostanie przedłużona na okres 60 dni.
 7. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana 14 dni przed końcem wykupionego płatnego pakietu, zostaje automatycznie przedłużona o kolejne 60 dni, zgodnie z obowiązującym planem abonenckim.
 8. Opłata uiszczona za aktywację nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji wskazanych w treści regulaminu.

Szczególne Zasady Zamieszczania Ogłoszeń

 1. Zabronione jest przesyłanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także przesyłanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Zabrania się wielokrotnego przesyłania przez jednego Użytkownika ogłoszeń dotyczących tego samego produktu. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń według kolejności w ramach serwisu grupa-pgw.pl lub, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.
 4. Prawidłowo sformatowane i przesłanie ogłoszenie zostanie umieszczone w serwisie grupa-pgw.pl najpóźniej w ciągu 24 godzin od przesłania, z tym że w przypadku stosownej opłaty dokonanej przelewem lub wpłatą na poczcie, ogłoszenie zostanie umieszczone w danym serwisie po uznaniu rachunku bankowego Właściciela.

Edycja I Usuwanie Ogłoszeń w serwisie grupa-pgw.pl

 1. Istnieje możliwość kontaktu z Właścicielem od poniedziałku do piątku e-mailem na adres biuro@grupa-pgw.pl. Należy uprzednio przygotować dokładne dane dotyczące publikacji danego ogłoszenia.
 2. Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu w ciągu 72 godzin od ich przesłania.

Reklamacje Usług w Serwisie

 1. Ustala się następujące czasy rozpatrywania prawidłowo złożonych reklamacji: dotyczących jakości lub terminowości wykonanej przez Właściciela usługi – reklamacja rozpatrywana jest w terminie 31 dni od dnia prawidłowego złożenia.
 2. Nie powiadomienie Użytkownika o wyniku postępowania dotyczącego danej reklamacji w terminach wskazanych w ust.1 powyżej jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem danej reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji: dotyczących jakości lub terminowości wykonanej przez Właściciela usługi – Użytkownik otrzyma od Właściciela rekompensatę w postaci zwrot poniesionych kosztów.
 4. W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem w okresie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godziny 08:00 do 16:00 mailem na adres biuro@grupa-pgw.pl
 5. Warunkiem zamieszczenia przez Właściciela ogłoszenia w serwisie grupa-pgw.pl jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze stosownym formularzem.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

Rozwiń