Polska Grupa Wózkowa oferuje pomoc w zakresie:

  • kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków widłowych do rejestracji UDT,
  • fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń oraz dokonania odbioru przez inspektorów UDT,
  • ocenie maszyn pod względem wymagań bezpieczeństwa.

Oferujemy przeprowadzenie oceny zgodności maszyn nabytych przed dniem 01.01.2003 r. z wymaganiami minimalnymi.

Z dniem 18.08.2003 r. – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).

Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:

Importera – uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju.

Użytkownika – zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym.

Natomiast nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez inspektora UDT.

Konserwatora – czyli dotychczasowy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.

Operatora – który powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Rozwiń